info@stijnvc.be +32 (0) 479 75 8504 Beschikbaarheid volgens afspraak
  S.V.C. Videografie Videografie, Drone & Foto
  S.V.C. Videografie

  Auteursrechten – IP – Alg.vw.

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Pr(O)gi: de vennootschap Progimpex, KBO 0843,946,718, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
  2. Offerte: alle aanbiedingen en/of prijslijsten van Pr(O)gi aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Pr(O)gi en Opdrachtgever;
  4. Opdracht: de dienst of het product dat door Pr(O)gi geleverd zal worden;
  5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Pr(O)gi de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
  6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;
  7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever;
  8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet;
  9. Aw.: Auteurswet; en
  10. Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door Pr(O)gi.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Pr(O)gi en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Opdrachten en Overeenkomsten.
  2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Pr(O)gi slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

  Artikel 2. Uitvoering van de Opdracht

  1. Pr(O)gi zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.
  2. Pr(O)gi spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Pr(O)gi zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
  3. De Opdrachtgever zal Pr(O)gi steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Pr(O)gi is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door Pr(O)gi gehanteerde stijl. Pr(O)gi kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met Pr(O)gi plaats en kan extra kosten met zich meebrengen.
  5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.

  Artikel 3. Tussentijdse wijziging van de Opdracht

  Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na het aanvaarden van de Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Pr(O)gi met zich brengt. Voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt. Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Pr(O)gi wordt overschreden. Pr(O)gi is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

  Artikel 4. Oplevering

  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Pr(O)gi opgegeven levertijd een indicatieve opleveringstermijn.  Fotografie en film zijn een creatief proces dat zich niet laat leiden door een termijn.  Pr(O)gi kan dan ook niet in gebreke gesteld worden indien de levertijd overschreden wordt.

  Artikel 5. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

  1. Indien aannemelijk is dat Pr(O)gi hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Pr(O)gi dit doorberekenen aan de Opdrachtgever.
  2. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
  3. Aan Opdrachtgever wordt voor aanvang van de Weken een voorschotfactur toegestuurd.  Deze is te betalen voor aanvang van de Werken.  Niet betaling geeft Pr(O)gi het recht de opdracht niet uit te voeren. Aan  Opdrachtgever zal bij het einde van de Opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering geheel of in delen vooraf plaats.
  4. Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de Opdrachtgever alsdan een interestvergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand vanaf de vervaldatum. Indien de Opdrachtgever na sommatie,  nalatig blijft de toegezonden factuur te voldoen, kan Pr(O)gi het verschuldigde bedrag inclusief intrest en schadevergoeding innen.
  5. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.

  Artikel 6. Opschorting en annulering

  1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Pr(O)gi, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Pr(O)gi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
  2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Pr(O)gi gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  3. Bij annuleringen van Opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Pr(O)gi, wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Pr(O)gi, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 30% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht. Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtgever worden doorgeschoven heeft Pr(O)gi recht op een vergoeding van minimaal 30% van het geoffreerde bedrag. Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de Opdracht) brengt Pr(O)gi daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal geprognotiseerde uren.

  Artikel 7. Overmacht

  Soms is er sprake van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat Pr(O)gi van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Natuurlijk zal Pr(O)gi de Opdrachtgever meteen op de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen van vergelijkbare professionaliteit. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van Pr(O)gi, indien een deel van de Opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de Opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

  Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Pr(O)gi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.
  2. Pr(O)gi is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.
  3. Indien Pr(O)gi geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
  4. Voor elke door Pr(O)gi aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Pr(O)gi kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
  5. De Opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht binnen 2 weken na afronding van de Opdracht schriftelijk bij Pr(O)gi te kennen geven.
  6. De Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Pr(O)gi tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Pr(O)gi.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Pr(O)gi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

  Artikel 9. Auteursrecht

  1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij Pr(O)gi.
  2. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van Pr(O)gi, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij Pr(O)gi blijven.
  3. Pr(O)gi geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de Offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de Opdracht werd gemaakt.
  4. Pr(O)gi houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
  5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
  6. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Pr(O)gi.
  7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
  8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
  9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Pr(O)gi, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in de wet in acht te nemen.
  10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pr(O)gi.
  11. Elk gebruik van een werk van Pr(O)gi dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Pr(O)gi.
  12. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.
  13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Pr(O)gi, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
  14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Pr(O)gi.
  15. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van Pr(O)gi krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden.
  16. Opdrachtgever garandeert aan Pr(O)gi dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Pr(O)gi en dat de Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Pr(O)gi vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Pr(O)gi en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Pr(O)gi.
  17. De originele bestanden en alle Digitale bestanden blijven eigendom van Pr(O)gi en blijven 5 jaar in archief bewaard.

  Artikel 10. Aanbod en Offerte

  1. Pr(O)gi doet een aanbod in de vorm van een Offerte.
  2. Indicatieve Tarieven zijn terug te vinden onder Tarieven
  3. Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de Offerte aangegeven deadline, en bij gebreke daarvan tot uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending van de Offerte door Pr(O)gi.
  4. Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Pr(O)gi zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  5. Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden.
  6. In de Offerte wordt de Opdracht kort omschreven: gegevens tekeningsbevoegd bedrijf/Opdrachtgever, doel van de Opdracht, gebruiksvorm, eventuele medewerking of inbreng Opdrachtgever, eventueel uiterste oplevertermijn.
  7. Een Offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten, deze blijven eigendom van Pr(O)gi en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.
  8. Bij ingrijpende wijzigingen op een eerste Offerte die derhalve leiden tot een nieuwe Offerte worden extra kosten in rekening gebracht
  9. De prijzen in de Offertes zijn exclusief BTW.

  Artikel 11. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

  1. Pr(O)gi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Pr(O)gi aan de Opdrachtgever medegedeeld.
  3. Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

  Artikel 12. Overige bepalingen

  1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Pr(O)gi en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
  3. De rechter in het arrondissement Brussel is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Pr(O)gi en de Opdrachtgever kennis te nemen.